İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

İşbu Gizlilik Politikası ile Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden DONE İLETİŞİM BİLGİ SİSTEMLERİ VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“DONE”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak yönetilmekte olan https://www.getwebee.com adresinde yer alan internet sitesini (“Portal”) ziyaret edip kişisel verilerini paylaşan ve işbu kişisel verileri işlenen kişiler (“Veri Sahibi”) tarafından DONE ile paylaşılan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlar belirlenmiştir.

Verilerin İşlenmesi

Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında Veri Sahibi, Portal’ı ziyareti esnasında, veri sorumlusu DONE ile paylaştığı isim, soy isim ve iletişim bilgileri (e-posta adresi ile telefon numarası) gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde DONE tarafından işlenmesine ve 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Veri Sahibi ile DONE arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler, DONE ve DONE’nin iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve DONE ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Veri Sahibi, Kişisel Verileri dışındaki ürün ve hizmet talepleri (talep ettikleri ürün ve hizmet, ürün ve hizmet tipi, talep adedi, talep saati gibi web sitesi üzerindeki tüm davranışları, taleplerinin detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) DONE, DONE’nin iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Portal üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

Kanun’un 3. ve 7. maddeleri çerçevesinde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. Verilerinizin işlenip işlenmediği konusunda info@getwebee.com e-posta adresine e-posta göndermek suretiyle DONE‘ye başvurabilirsiniz.

Verilerin Kullanım Amacı

DONE ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Portal‘dan ve Portal üzerinden DONE’nin sunduğu ve Portal üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, DONE ve DONE ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir.

Söz konusu kişisel bilgiler sizinle iletişime geçmek veya Portal üzerindeki deneyiminizi iyileştirmek (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının yapılması vb.) amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler DONE tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle iletişime geçilebilecektir.

DONE ayrıca, Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

DONE, elde ettiği kişisel verileri üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir.

Verilere Erişim

DONE, kişisel verileri ve bu kişisel verilerin kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için DONE haricinde Portal ile ilgili işleri yürüten iş ortağına, söz konusu hizmetlerin daha iyi, doğru ve zamanında temini amacıyla aktarılabilir. Bu çerçevede DONE ayrıca kişisel verileri bağlı kuruluşlarına, hissedarlarına, iştiraklerine, hukuken yetkili kamu kurumları ile özel hukuk kişilerine aktarabilecektir. İş ortaklarına ve hizmetlerinden faydalandığı tedarikçiler ile üçüncü kişilere anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmekle, bu durumlarda ayrıca onay alınabilmektedir.

DONE, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), güvenliğin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, Portal hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-posta ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile kişisel verileri paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda bahsi geçen üçüncü kişilerin kendisine ait kişisel verilerin dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğine dair açık rızası bulunduğunu kabul ve beyan eder.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Güncel bilgilerin sağlanmamış olması halinde DONE’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, kedisine ait herhangi bir kişisel verinin DONE tarafından kullanılamaması yönünde bir talepte bulunursa, Portal‘ın işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul eder ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Verilerin Saklanması

DONE ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve DONE’nin ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz DONE ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

Veri Güvenliği

DONE, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartlar ve maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı ve gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

DONE ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

Portal üzerinden başka internet sitelerine link verilmesi halinde, DONE yönlendirilen internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve varsa bu internet sitelerine ait metinleri incelemenizi önermektedir.

Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman tadil edilebilecek ve güncellenebilecektir.

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

Veri Sorumlusu

İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden DONE İLETİŞİM BİLGİ SİSTEMLERİ VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“DONE”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak DONE tarafından yönetilmekte olan https://www.donetr.com adresinde yer alan internet sitesini (“Portal”) ziyaret edip kişisel verilerini paylaşan kişilerden (“Veri Sahibi”) elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Veri

DONE, tarafından Portal üzerinden sunulan ürün ve hizmetler kapsamında işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan veriler isim, soy isim ve iletişim bilgilerinden (e-posta adresi ve telefon numarası) oluşmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

DONE tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. DONE tarafından Portal üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında (i) Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması,  (ii) Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, (iii) Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, (iv) DONE’nin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya icrası, (vi) Müşterileri/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası; DONE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında (i) Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, (ii) Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, (iii) Müşteri/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, (iv) Müşteri/kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi; Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi DONE’nin ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında (i) DONE’nin denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, (ii) DONE’nin faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası, (iii) DONE operasyonlarının güvenliğinin temini, (iv) Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, (v) Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi; DONE tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında (i) Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, (ii) Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, (iii) Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, (iv) Hukuk işlerinin takibi, (v) İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, (vi) İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, (vii) Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, (viii) Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, (iix) Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası; DONE’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında (i) İş ortaklarıyla olan ilişkilerin yönetimi, (ii) Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, (iii) İş ortaklarıyla performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

DONE tarafından toplanan kişisel verileriniz DONE‘nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, DONE‘nin ve DONE ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz DONE tarafından Portal’daki ilgili alana girilen bilgiler Portal üzerinden elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

DONE Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

DONE, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verilerinizi, yine burada belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir. DONE ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri ve müşteri işlem bilgileriniz ile pazarlama bilgileriniz, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında DONE tarafından tarafınıza kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam yapılması, DONE iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. Ayrıca yine DONE ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz, kullanıcı isim ve soy isim ile iletişim bilgileriniz (e-posta adresi ile telefon numarası), ürün ve hizmet talepleriniz vb. kişisel bilgilerinizi Portal’ın performans yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası ile buna yönelik hileli hareketlerin engellenmesi amacıyla ilgili 3. Kişi hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir. Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda bahsi geçen üçüncü kişilerin kendisine ait kişisel verilerin dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğine dair açık rızası bulunduğunu kabul ve beyan eder.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır: (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@donetr.com adresine e-posta göndererek DONE’ye iletebilirsiniz. DONE talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, DONE’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.